รหัส รับสมัคร สอบ วิทยาเขต หมายเหตุ จำนวนรับ สมัครแล้ว สมัครสอบ/เลขที่นั่งสอบ
1804 13/12/2561 -
17/12/2561
วันที่ 19/12/2561
เวลา 13:30-15:00
พัทลุง เฉพาะนิสิตสอบซ่อม 20 8 สมัครสอบ
1803 13/12/2561 -
17/12/2561
วันที่ 19/12/2561
เวลา 13:30-15:00
พัทลุง เฉพาะนิสิตสอบครั้งแรก 50 3 สมัครสอบ
1802 13/12/2561 -
17/12/2561
วันที่ 19/12/2561
เวลา 13:30-15:00
สงขลา เฉพาะนิสิตสอบซ่อม 100 27 สมัครสอบ
1801 13/12/2561 -
17/12/2561
วันที่ 19/12/2561
เวลา 13:30-15:00
สงขลา เฉพาะนิสิตสอบครั้งแรก 150 20 สมัครสอบ