รหัส รับสมัคร สอบ วิทยาเขต หมายเหตุ จำนวนรับ สมัครแล้ว สมัครสอบ/เลขที่นั่งสอบ
1843 21/03/2562 -
25/03/2562
วันที่ 27/03/2562
เวลา 13:30-15:00
พัทลุง เฉพาะนิสิตสอบซ่อม 20 0 สมัครสอบ
1842 21/03/2562 -
25/03/2562
วันที่ 27/03/2562
เวลา 13:30-15:00
พัทลุง เฉพาะนิสิตสอบครั้งแรก 50 1 สมัครสอบ
1841 21/03/2562 -
25/03/2562
วันที่ 27/03/2562
เวลา 13:30-15:00
สงขลา เฉพาะนิสิตสอบซ่อม 100 20 สมัครสอบ
1840 21/03/2562 -
25/03/2562
วันที่ 27/03/2562
เวลา 13:30-15:00
สงขลา เฉพาะนิสิตสอบครั้งแรก 150 13 สมัครสอบ