รหัส รับสมัคร สอบ วิทยาเขต หมายเหตุ จำนวนรับ สมัครแล้ว สมัครสอบ/เลขที่นั่งสอบ
1654 19/01/2561 -
22/01/2561
วันที่ 24/01/2561
เวลา 13:30-15:00
สงขลา เฉพาะนิสิตสอบครั้งแรก 150 90 สมัครสอบ
1655 19/01/2561 -
22/01/2561
วันที่ 24/01/2561
เวลา 13:30-15:00
สงขลา เฉพาะนิสิตสอบซ่อม 100 100 สมัครสอบ