ประกาศข้อปฏิบัติสำคัญของนิสิตสำหรับการเข้าสอบวัดทักษะคอมพิวเตอร์
23/06/2566 13:50 น.
ข้อปฏิบัติสำคัญสำหรับการเข้าสอบวัดทักษะคอมพิวเตอร์ของนิสิต

1. นิสิตที่สมัครสอบจะต้องตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบและห้องสอบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ที่เว็บไซต์ ระบบสอบวัดทักษะคอมพิวเตอร์

2. ผู้เข้าสอบจะต้องมาถึงห้องสอบก่อนเริ่มเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที

3. เจ้าหน้าที่คุมสอบจะเรียกเข้าห้องสอบเวลา 12.40 น. โดยเริ่มเช็คชื่อและยืนยันตัวตนเข้าสอบเวลา 13.00 น. หากนิสิตเข้าห้องสอบสายหลังเวลา 14.00 น. จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

4. ผู้เข้าสอบจะต้องนำบัตรประจำตัวนิสิต (ฉบับจริงเท่านั้น) เพื่อแสดงตัวตนแก่เจ้าหน้าที่คุมสอบ (กรณีที่นิสิตไม่มีบัตรประจำตัวนิสิต สามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่ (ฉบับจริง) แทนได้ หากไม่มีทั้ง 3 อย่าง จะไม่อนุญาตให้ทำข้อสอบ)

5. แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบนิสิตในการเข้าสอบเท่านั้น และขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

6. เริ่มทำข้อสอบเวลา 13.30 น. และเมื่อถึงเวลา 15.00 น. ระบบสอบจะยุติการสอบโดยอัตโนมัติ ดังนั้นนิสิตจะต้องกดปุ่มส่งแบบทดสอบก่อนหมดเวลาสอบ (ข้อแนะนำ : ในระหว่างการสอบ นิสิตควรกดปุ่มจัดเก็บคำตอบอย่างสม่ำเสมอ)

7. ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดในระหว่างการทำข้อสอบ

8. นิสิตจะต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของการสอบอย่างเคร่งครัด หากพบการทุจริตการสอบนิสิตจะถูกตัดสิทธิ์การสอบทันที

9. คะแนนสอบร้อยละ 60 คะแนนขึ้นไป ถือว่าสอบผ่าน