ขั้นตอนการสอบ
การลงทะเบียนเข้าทดสอบและการชำระค่าธรรมเนียมสอบซ่อม
     การลงทะเบียนออนไลน์ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
  1. ลงทะเบียนสมัครสอบได้ที่ http://cst.tsu.ac.th
2. นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณที่สมัครสอบครั้งแรก ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมยกเว้นกรณีสอบซ่อม
3.นิสิตสามารถตรวจสอบรายชื่อ ห้องสอบ วันและเวลาสอบได้ที่สำนักคอมพิวเตอร์และเว็บไซต์ http://cst.tsu.ac.th
 
สอบซ่อม

 

1.นิสิตที่ไม่ผ่านการทดสอบสามารถลงทะเบียนสอบซ่อมได้ที่ http://cst.tsu.ac.th
2.เมื่อลงทะเบียนแล้วให้สั่งพิมพ์ ใบยืนยันการเข้าสอบ นำไปยื่นพร้อมชำระค่าธรรมเนียม จำนวน 200 บาท
3. สถานที่รับชำระค่าธรรมเนียมจัดสอบ
วิทยาเขตสงขลา งานการเงิน วิทยาเขต วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น.
วิทยาเขตพัทลุง งานการเงิน วิทยาเขต วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น.
 
กำหนดเปิดรับลงทะเบียนและจัดทดสอบ

     

มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการทดสอบทักษะทางคอมพิวเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยเปิดสอบทุกวันพุธ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
 
สถานที่สอบ
  วิทยาเขตสงขลา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
วิทยาเขตพัทลุง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง
* วัน เวลา สอบ ให้นักศึกษาเลือกได้จากการสมัครเข้าทดสอบทางเว็บไซด์ http://cst.tsu.ac.th
 
การประกาศผล

 

ระบบ TMS จะแจ้งผลไปยังฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยบันทึกเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ  ดังนี้รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล คะแนน สถานะ
xxxxxx xxxxxx 60 ผ่าน
xxxxxx xxxxxx 45 ไม่ผ่าน

วิธีการอ่านผลคะแนน
  นาย....xxxxxxxxxx
1. สอบได้คะแนนร้อยละ 60 “ผ่าน”
    ผล ผ่านการทดสอบ
    นาย....xxxxxxxxxx
2. สอบได้คะแนนร้อยละ 45 “ไม่ผ่าน”
    ผล ต้องสอบซ่อม
 

ระบบ TMS จะแจ้งผลสำหรับผู้เข้ารับการทดสอบ ผ่านทางเว็บไซด์ http://cst.tsu.ac.th โดยจะแจ้งผลดังนี้
นาย/นางสาว ........................................................................................
รหัสนิสิต ..............................  คณะ .....................................................
ผลการสอบวัดทักษะทางคอมพิวเตอร์ เป็นดังนี้

 
ข้อสอบ คะแนนที่ได้ (100%) ผลการทดสอบ

ข้อสอบวัดทักษะทาง
ด้านคอมพิวเตอร์ 100 ข้อ

xxxxxx 60
สอบซ่อม  NO    
 

นิสิตที่สอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน จะได้รับมอบวุฒิบัตรรับรองและจะบันทึกในระเบียนสะสม เพื่อตรวจสอบการจบการศึกษา