นิสิตที่สอบผ่าน สามารถพิมพ์วุฒิบัตร (e-certificate) ได้ด้วยตนเอง
02/07/2556 14:58 น.

นิสิตที่สอบวัดทักษะคอมพิวเตอร์ผ่าน สามารถสั่งพิมพ์วุฒิบัตรได้ด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 


นิสิตสามารถพิพม์วุฒิบัตรโดย 
  1. Login เข้าสู่ระบบ
  2. คลิกที่ พิมพ์วุฒิบัตร ใน เมนูหลัก

หมายเหตุ สำนักคอมพิวเตอร์จะงดให้บริการจัดพิมพ์วุฒิบัตรให้นิสิต ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป