จำนวนนิสิตที่สอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
14/08/2561 15:01 น.

ร้อยละของนิสิตที่สอบวัดทักษะคอมพิวเตอร์ผ่าน

ปีการศึกษา สมัครสอบ(คน) สอบผ่าน (คน) คิดเป็นร้อยละ
2557 3472 2431 70.02
2558 3205 2268 70.76
2559 3623 2646 73.03
2560 3544 2716 76.63