จำนวนนิสิตที่สอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
22/05/2562 08:30 น.

ร้อยละของนิสิตที่สอบวัดทักษะคอมพิวเตอร์ผ่าน

ปีการศึกษา สมัครสอบ(คน) เข้าสอบ (คน) สอบผ่าน (คน) คิดเป็นร้อยละ
2557 3472   2431 70.02
2558 3205   2268 70.76
2559 3623   2646 73.03
2560 3544   2716 76.63
2561 3617 3432 2448 71.33 (เทียบกับจำนวนผู้เข้าสอบ)