จำนวนนิสิตที่สอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
24/05/2566 15:36 น.

ร้อยละของนิสิตที่สอบวัดทักษะคอมพิวเตอร์ผ่าน

ปีการศึกษา สมัครสอบ(คน) เข้าสอบ (คน) สอบผ่าน (คน) คิดเป็นร้อยละ
2557 3,472   2,431 70.02
2558 3,205   2,268 70.76
2559 3,623   2,646 73.03
2560 3,544   2,716 76.63
2561 3,617 3,432 2,448 71.33 (เทียบกับจำนวนผู้เข้าสอบ)
2562 3,900 3,752 2,734 72.87 (เทียบกับจำนวนผู้เข้าสอบ)
2563 1,896 1,846 1,555 84.24
2564 2,142 2,125 2,092 98.45
2565 3,146 3,137 3,125 99.62