ข้อบังคับ
       ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. 2552 หมวดที่ 8 การพ้นสภาำพนิสิต การคืนสภาพ การขอสำเร็จการศึกษา และการให้ปริญญา ข้อ 35.2.7 นิสิตต้องสอบได้วุฒิบัตรเกี่ยวกับทักษะด้านคอมพิวเตอร์ โดยการสอบจากหน่วยงานที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาัลัยหรือหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย


       ดัังนั้นสำนักคอมพิวเตอร์ร่วมกับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงพัฒนาการสอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาที่ใช้ในการทดสอบและระบบการทดสอบแบบออนไลน์