เนื้อหาการสอบวัดทักษะคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิต (ปรับปรุงระบบใหม่ 2565)
เนื้อหา ประกอบด้วย 5 ด้าน จำนวน 100 ข้อ เวลาทำข้อสอบ 90 นาที ดังนี้
     
  1. ความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย (20 คะแนน)
    หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการบนเครื่องคอมพิวเตอร์ การจัดการไฟล์ (เช่น การคัดลอก การย้าย การลบไฟล์) การทำงานกับไอคอนหรือคำสั่งลัดต่าง ๆ การใช้งานคอมพิวเตอร์ในด้านต่าง ๆ และระบบเครือข่าย
   
  2.การใช้งานอินเทอร์เน็ตและการสืบค้นข้อมูล (20 คะแนน)
    การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (Search Engine) สามารถใช้โปรแกรมเว็บเบราเซอร์ การใช้อีเมล์ รวมถึงโปรแกรมสื่อสาร Social Media
   
  3. การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word 2016 (20 คะแนน)
    การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ การใช้งานคำสั่งต่าง ๆ ได้แก่ การสร้าง การจัดรูปแบบการจัดเก็บไฟล์เอกสาร การสร้างตาราง และการใส่ภาพหรือกราฟิก
   
  4. การใช้โปรแกรมตารางคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Excel 2016 (20 คะแนน)
    การใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ การใช้งานคำสั่งต่าง ๆ ได้แก่ การสร้าง การจัดรูปแบบ การคำนวณทางคณิตศาสตร์โดยใช้สูตรและฟังก์ชันมาตรฐาน การสร้างกราฟ และการใส่ภาพหรือกราฟิก
   
  5.การใช้โปรแกรมการนำเสนอผลงาน Microsoft PowerPoint 2016 (20 คะแนน)
    การใช้งานโปรแกรมนำเสนอ การใช้งานคำสั่งต่าง ๆ ได้แก่ การสร้าง การจัดรูปแบบ การกำหนดการเคลื่อนไหวให้วัตถุ การเชื่อมโยงระหว่างสไลด์ และการทำสไลด์โชว์
 
ระบบและวิธีทดสอบ
  1. ก่อนเข้าสู่ระบบข้อสอบแบบ Online นิสิตจะต้อง Login โดยใช้ Uesrname และ Password เดียวกับระบบลงทะเบียน
   ข้อสอบชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice) จำนวน 100 ข้อ ใช้เวลา 90 นาที
   

 

ตัวอย่างข้อสอบ
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว