เนื้อหา ประกอบด้วย 5 ด้าน จำนวน 100 ข้อ เวลา 90 นาที ดังนี้
เนื้อหา ประกอบด้วย 5 ด้าน จำนวน 100 ข้อ เวลา 90 นาที ดังนี้
     
  1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (35 คะแนน)
    พัฒนาการของคอมพิวเตอร์ หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การใช้งานคอมพิวเตอร์ในด้านต่าง ๆ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ข้อมูลและการประมวลผล ระบบฐานข้อมูล และระบบคอมพิวเตอร์ในอนาคต
   
  2. การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการใช้งานอินเทอร์เน็ต (20 คะแนน)
    การใช้ฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการบนเครื่องคอมพิวเตอร์
การจัดระบบไฟล์ ( การคัดลอก การย้ายและลบไฟล์ ) การทำงานกับไอคอน และวินโดวส์ การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นสารสนเทศ ได้แก่ โปรแกรมเว็บเบราเซอร์ การสืบค้นสารสนเทศบนเว็บ การใช้อีเมล์
   
  3. การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ Ms Word 2013 (15 คะแนน)
    การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ การใช้งานคำสั่งต่างๆ ได้แก่ การสร้าง การจัดรูปแบบการจัดเก็บไฟล์เอกสาร การสร้างตารางและการใส่ภาพหรือกราฟิก
   
  4. การใช้โปรแกรมตารางคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ Ms Excel 2013 (15 คะแนน)
    การใช้โปรแกรมตารางคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ การใช้งานคำสั่งต่างๆ ได้แก่การสร้าง การจัดรูปแบบ การคำนวณทางคณิตศาสตร์โดยใช้สูตรและฟังก์ชั่นมาตรฐาน การสร้างกราฟและการใส่ภาพหรือกราฟิก
   
  5. การใช้โปรแกรมการนำเสนอผลงาน Ms PowerPoint 2013 (15 คะแนน)
    การใช้โปรแกรมนำเสนอ การใช้งานคำสั่งต่างๆ ได้แก่ การสร้าง การจัดรูปแบบการกำหนดการเคลื่อนไหวให้วัตถุ การเชื่อมโยงระหว่างสไลด์และการทำสไลด์โชว์
 
ระบบและวิธีทดสอบ
  1. ก่อนเข้าสู่ระบบข้อสอบแบบ Online นิสิตจะต้อง Login โดยใช้ Uesrname และ Password เดียวกับระบบลงทะเบียน
   ข้อสอบชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice) จำนวน 100 ข้อ ใช้เวลา 90 นาที
   

 

ตัวอย่างข้อสอบ
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว