รหัส รับสมัคร สอบ วิทยาเขต หมายเหตุ จำนวนรับ สมัครแล้ว สมัครสอบ/เลขที่นั่งสอบ
1666 15/02/2561 -
19/02/2561
วันที่ 21/02/2561
เวลา 13:30-15:00
สงขลา เฉพาะนิสิตสอบครั้งแรก 150 16 เลขที่นั่งสอบ
1667 15/02/2561 -
19/02/2561
วันที่ 21/02/2561
เวลา 13:30-15:00
สงขลา เฉพาะนิสิตสอบซ่อม 100 17 เลขที่นั่งสอบ