รหัส รับสมัคร สอบ วิทยาเขต หมายเหตุ จำนวนรับ สมัครแล้ว สมัครสอบ/เลขที่นั่งสอบ
1746 16/08/2561 -
20/08/2561
วันที่ 22/08/2561
เวลา 13:30-15:00
พัทลุง เฉพาะนิสิตสอบซ่อม 70 0 สมัครสอบ
1745 16/08/2561 -
20/08/2561
วันที่ 22/08/2561
เวลา 13:30-15:00
พัทลุง เฉพาะนิสิตสอบครั้งแรก 70 7 สมัครสอบ
1744 16/08/2561 -
20/08/2561
วันที่ 22/08/2561
เวลา 13:30-15:00
สงขลา เฉพาะนิสิตสอบซ่อม 100 2 สมัครสอบ
1743 16/08/2561 -
20/08/2561
วันที่ 22/08/2561
เวลา 13:30-15:00
สงขลา เฉพาะนิสิตสอบครั้งแรก 150 9 สมัครสอบ