รหัส รับสมัคร สอบ วิทยาเขต หมายเหตุ จำนวนรับ สมัครแล้ว สมัครสอบ/เลขที่นั่งสอบ
2065 13/08/2563 -
17/08/2563
วันที่ 19/08/2563
เวลา 13:30-15:00
พัทลุง เฉพาะนิสิตค้างจบและนิสิตปี 4 เท่านั้น (สอบซ่อม) 20 20 สมัครสอบ
2064 13/08/2563 -
17/08/2563
วันที่ 19/08/2563
เวลา 13:30-15:00
พัทลุง เฉพาะนิสิตค้างจบและนิสิตปี 4 เท่านั้น (สอบครั้งแรก) 10 10 สมัครสอบ
2063 13/08/2563 -
17/08/2563
วันที่ 19/08/2563
เวลา 13:30-15:00
สงขลา เฉพาะนิสิตค้างจบและนิสิตปี 4 เท่านั้น (สอบซ่อม) 30 30 สมัครสอบ
2062 13/08/2563 -
17/08/2563
วันที่ 19/08/2563
เวลา 13:30-15:00
สงขลา เฉพาะนิสิตค้างจบและนิสิตปี 4 เท่านั้น (สอบครั้งแรก) 20 20 สมัครสอบ