รหัส รับสมัคร สอบ วิทยาเขต หมายเหตุ จำนวนรับ สมัครแล้ว สมัครสอบ/เลขที่นั่งสอบ
2120 26/11/2563 -
30/11/2563
วันที่ 02/12/2563
เวลา 13:30-15:00
พัทลุง เฉพาะนิสิตปี 3 และปี 4 เท่านั้น (สอบซ่อม) 20 0 สมัครสอบ
2119 26/11/2563 -
30/11/2563
วันที่ 02/12/2563
เวลา 13:30-15:00
พัทลุง เฉพาะนิสิตปี 3 และปี 4 เท่านั้น (สอบครั้งแรก) 20 8 สมัครสอบ
2118 26/11/2563 -
30/11/2563
วันที่ 02/12/2563
เวลา 13:30-15:00
สงขลา เฉพาะนิสิตปี 3 และปี 4 เท่านั้น (สอบซ่อม) 40 29 สมัครสอบ
2117 26/11/2563 -
30/11/2563
วันที่ 02/12/2563
เวลา 13:30-15:00
สงขลา เฉพาะนิสิตปี 3 และปี 4 เท่านั้น (สอบครั้งแรก) 40 40 สมัครสอบ