รหัส รับสมัคร สอบ วิทยาเขต หมายเหตุ จำนวนรับ สมัครแล้ว สมัครสอบ/เลขที่นั่งสอบ
1962 14/11/2562 -
18/11/2562
วันที่ 20/11/2562
เวลา 13:30-15:00
พัทลุง เฉพาะนิสิตชั้นปี 3 ปี 4 ปี 5 สอบซ่อม 20 20 เลขที่นั่งสอบ
1961 14/11/2562 -
18/11/2562
วันที่ 20/11/2562
เวลา 13:30-15:00
พัทลุง เฉพาะนิสิตชั้นปี 3 ปี 4 ปี 5 สอบครั้งแรก 50 46 เลขที่นั่งสอบ
1960 14/11/2562 -
18/11/2562
วันที่ 20/11/2562
เวลา 13:30-15:00
สงขลา เฉพาะนิสิตชั้นปี 3 ปี 4 ปี 5 สอบซ่อม 100 100 เลขที่นั่งสอบ
1959 14/11/2562 -
18/11/2562
วันที่ 20/11/2562
เวลา 13:30-15:00
สงขลา เฉพาะนิสิตชั้นปี 3 ปี 4 ปี 5 สอบครั้งแรก 150 67 เลขที่นั่งสอบ