รหัส รับสมัคร สอบ วิทยาเขต หมายเหตุ จำนวนรับ สมัครแล้ว สมัครสอบ/เลขที่นั่งสอบ
1764 20/09/2561 -
24/09/2561
วันที่ 26/09/2561
เวลา 13:30-15:00
พัทลุง เฉพาะนิสิตสอบซ่อม 20 10 สมัครสอบ
1763 20/09/2561 -
24/09/2561
วันที่ 26/09/2561
เวลา 13:30-15:00
พัทลุง เฉพาะนิสิตสอบครั้งแรก 50 50 สมัครสอบ
1762 20/09/2561 -
24/09/2561
วันที่ 26/09/2561
เวลา 13:30-15:00
สงขลา เฉพาะนิสิตสอบซ่อม 100 76 สมัครสอบ
1761 20/09/2561 -
24/09/2561
วันที่ 26/09/2561
เวลา 13:30-15:00
สงขลา เฉพาะนิสิตสอบครั้งแรก 150 150 สมัครสอบ