รหัส รับสมัคร สอบ วิทยาเขต หมายเหตุ จำนวนรับ สมัครแล้ว สมัครสอบ/เลขที่นั่งสอบ
1986 23/01/2563 -
28/01/2563
วันที่ 29/01/2563
เวลา 13:30-15:00
พัทลุง เฉพาะนิสิตปี 3 ปี 4 ปี 5 สอบซ่อม 20 6 สมัครสอบ
1985 23/01/2563 -
28/01/2563
วันที่ 29/01/2563
เวลา 13:30-15:00
พัทลุง เฉพาะนิสิตปี 3 ปี 4 ปี 5 สอบครั้งแรก 50 29 สมัครสอบ
1984 23/01/2563 -
28/01/2563
วันที่ 29/01/2563
เวลา 13:30-15:00
สงขลา เฉพาะนิสิตปี 3 ปี 4 ปี 5 สอบซ่อม 100 28 สมัครสอบ
1983 23/01/2563 -
28/01/2563
วันที่ 29/01/2563
เวลา 13:30-15:00
สงขลา เฉพาะนิสิตปี 3 ปี 4 ปี 5 สอบครั้งแรก 150 7 สมัครสอบ