รหัส รับสมัคร สอบ วิทยาเขต หมายเหตุ จำนวนรับ สมัครแล้ว สมัครสอบ/เลขที่นั่งสอบ
2002 20/02/2563 -
24/02/2563
วันที่ 26/02/2563
เวลา 13:30-15:00
พัทลุง เฉพาะนิสิตปี 2 ถึงปี 5 สอบซ่อม 20 9 สมัครสอบ
2001 20/02/2563 -
24/02/2563
วันที่ 26/02/2563
เวลา 13:30-15:00
พัทลุง เฉพาะนิสิตปี 2 ถึงปี 5 สอบครั้งแรก 50 3 สมัครสอบ
2000 20/02/2563 -
24/02/2563
วันที่ 26/02/2563
เวลา 13:30-15:00
สงขลา เฉพาะนิสิตปี 2 ถึงปี 5 สอบซ่อม 100 41 สมัครสอบ
1999 20/02/2563 -
24/02/2563
วันที่ 26/02/2563
เวลา 13:30-15:00
สงขลา เฉพาะนิสิตปี 2 ถึงปี 5 สอบครั้งแรก 150 46 สมัครสอบ