รหัส รับสมัคร สอบ วิทยาเขต หมายเหตุ จำนวนรับ สมัครแล้ว สมัครสอบ/เลขที่นั่งสอบ
1942 19/09/2562 -
23/09/2562
วันที่ 25/09/2562
เวลา 13:30-15:00
สงขลา เฉพาะนิสิตปี 3 และปี 4 สอบซ่อม 100 19 สมัครสอบ
1941 19/09/2562 -
23/09/2562
วันที่ 25/09/2562
เวลา 13:30-15:00
สงขลา เฉพาะนิสิตปี 3 และปี 4 สอบครั้งแรก 150 4 สมัครสอบ