ประกาศ

รหัส รับสมัคร สอบ วิทยาเขต หมายเหตุ จำนวนรับ สมัครแล้ว สมัครสอบ/เลขที่นั่งสอบ
2170 19/04/2564 -
21/04/2564
วันที่ 23/04/2564
เวลา 13:30-15:00
พัทลุง เฉพาะนิสิตปีที่ 4 และ 5 ที่ค้างจบเท่านั้น! (สอบซ่อม) 15 6 สมัครสอบ
2169 19/04/2564 -
21/04/2564
วันที่ 23/04/2564
เวลา 13:30-15:00
พัทลุง เฉพาะนิสิตปีที่ 4 และ 5 ที่ค้างจบเท่านั้น! (สอบครั้งแรก) 10 1 สมัครสอบ
2168 19/04/2564 -
21/04/2564
วันที่ 23/04/2564
เวลา 13:30-15:00
สงขลา เฉพาะนิสิตปีที่ 4 และ 5 ที่ค้างจบเท่านั้น! (สอบซ่อม) 15 15 สมัครสอบ
2167 19/04/2564 -
21/04/2564
วันที่ 23/04/2564
เวลา 13:30-15:00
สงขลา เฉพาะนิสิตปีที่ 4 และ 5 ที่ค้างจบเท่านั้น! (สอบครั้งแรก) 10 4 สมัครสอบ