รหัส รับสมัคร สอบ วิทยาเขต หมายเหตุ จำนวนรับ สมัครแล้ว สมัครสอบ/เลขที่นั่งสอบ
1722 21/06/2561 -
25/06/2561
วันที่ 27/06/2561
เวลา 13:30-15:00
พัทลุง เฉพาะนิสิตสอบซ่อม 40 0 สมัครสอบ
1721 21/06/2561 -
25/06/2561
วันที่ 27/06/2561
เวลา 13:30-15:00
พัทลุง เฉพาะนิสิตสอบครั้งแรก 40 0 สมัครสอบ
1720 21/06/2561 -
25/06/2561
วันที่ 27/06/2561
เวลา 13:30-15:00
สงขลา เฉพาะนิสิตสอบซ่อม 100 7 สมัครสอบ
1719 21/06/2561 -
25/06/2561
วันที่ 27/06/2561
เวลา 13:30-15:00
สงขลา เฉพาะนิสิตสอบครั้งแรก 100 5 สมัครสอบ