รหัส รับสมัคร สอบ วิทยาเขต หมายเหตุ จำนวนรับ สมัครแล้ว สมัครสอบ/เลขที่นั่งสอบ
2023 02/04/2563 -
06/04/2563
วันที่ 08/04/2563
เวลา 13:30-15:00
พัทลุง เฉพาะนิสิตปี 4 ค้างจบเท่านั้น (สอบซ่อม) 50 4 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
2022 02/04/2563 -
06/04/2563
วันที่ 08/04/2563
เวลา 13:30-15:00
พัทลุง เฉพาะนิสิตปี 4 ค้างจบเท่านั้น (สอบครั้งแรก) 10 0 สมัครสอบ
2021 02/04/2563 -
06/04/2563
วันที่ 08/04/2563
เวลา 13:30-15:00
สงขลา เฉพาะนิสิตปี 4 ค้างจบเท่านั้น (สอบซ่อม) 100 17 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
2020 02/04/2563 -
06/04/2563
วันที่ 08/04/2563
เวลา 13:30-15:00
สงขลา เฉพาะนิสิตปี 4 ค้างจบเท่านั้น (สอบครั้งแรก) 10 3 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ