ประกาศข้อปฏิบัติสำคัญของนิสิตสำหรับการเข้าสอบวัดทักษะคอมพิวเตอร์ปีการศึกษา 2565

ประกาศ

ข้อมูลรอบสอบจะแสดงเมื่อเข้าสู่ระบบ