รหัส รับสมัคร สอบ วิทยาเขต หมายเหตุ จำนวนรับ สมัครแล้ว สมัครสอบ/เลขที่นั่งสอบ
1690 26/04/2561 -
30/04/2561
วันที่ 02/05/2561
เวลา 13:30-15:00
สงขลา เฉพาะนิสิตสอบครั้งแรก 150 0 สมัครสอบ
1691 26/04/2561 -
30/04/2561
วันที่ 02/05/2561
เวลา 13:30-15:00
สงขลา เฉพาะนิสิตสอบซ่อม 100 0 สมัครสอบ
1692 26/04/2561 -
30/04/2561
วันที่ 02/05/2561
เวลา 13:30-15:00
พัทลุง เฉพาะนิสิตสอบครั้งแรก 40 0 สมัครสอบ
1693 26/04/2561 -
30/04/2561
วันที่ 02/05/2561
เวลา 13:30-15:00
พัทลุง เฉพาะนิสิตสอบซ่อม 40 0 สมัครสอบ