รหัส รับสมัคร สอบ วิทยาเขต หมายเหตุ จำนวนรับ สมัครแล้ว สมัครสอบ/เลขที่นั่งสอบ
2093 15/10/2563 -
19/10/2563
วันที่ 21/10/2563
เวลา 13:30-15:00
พัทลุง เฉพาะนิสิตปี 4 เท่านั้น (สอบซ่อม) 30 4 เลขที่นั่งสอบ
2092 15/10/2563 -
19/10/2563
วันที่ 21/10/2563
เวลา 13:30-15:00
พัทลุง เฉพาะนิสิตปี 4 เท่านั้น (สอบครั้งแรก) 30 0 สมัครสอบ
2091 15/10/2563 -
19/10/2563
วันที่ 21/10/2563
เวลา 13:30-15:00
สงขลา เฉพาะนิสิตปี 4 เท่านั้น (สอบซ่อม) 40 40 เลขที่นั่งสอบ
2090 15/10/2563 -
19/10/2563
วันที่ 21/10/2563
เวลา 13:30-15:00
สงขลา เฉพาะนิสิตปี 4 เท่านั้น (สอบครั้งแรก) 40 9 เลขที่นั่งสอบ