ประกาศข้อปฏิบัติสำคัญของนิสิตสำหรับการเข้าสอบวัดทักษะคอมพิวเตอร์

ประกาศ

ข้อมูลรอบสอบจะแสดงเมื่อเข้าสู่ระบบ