📣 กำหนดการสมัครสอบสำหรับนิสิตชั้นปีสุดท้ายที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 และนิสิตกศบ. ชั้นปีที่ 4 หลักสูตร 5ปี รอบสอบวันพุธที่ 25 พ.ค. 2565
11/05/2565 15:09 น.
 ข้อปฏิบัติสำคัญในการเข้าสอบ