กำหนดการรับสมัครสอบวัดทักษะคอมพิวเตอร์ รอบวันที่ 21 ต.ค.63
14/10/2563 14:19 น.
เน้นย้ำ!! สำหรับนิสิตที่สมัครสอบซ่อม หลังจากชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบซ่อมแล้ว ให้ส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อมแนบใบชำระค่าธรรมเนียมสอบซ่อม แจ้งชื่อ-นามสกุล และรหัสนิสิต ไปยัง Line ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ภายในวันที่ 19 ต.ค.2563 เวลา 15.00 น. เท่านั้น