จำนวนนิสิตที่สอบปีการศึกษา ๒๕๕๗
10/08/2558 10:42 น.
จำนวนนิสิตที่สอบผ่าน  จำนวน     2244  คน
จำนวนนิสิตที่สอบทั้งสิ้น จำนวน    2366  คน
คิดเป็นร้อยละ      2244  x100     = 94.84 
                        2366