🌟 ประกาศกำหนดการรับสมัครสอบวัดทักษะคอมพิวเตอร์ สำหรับนิสิตชั้นปีสุดท้ายที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 และนิสิตกศบ. ชั้นปีที่ 4 หลักสูตร 5ปี ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
22/04/2565 13:30 น.
 ข้อปฏิบัติสำคัญในการเข้าสอบ