ขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติในการเข้าสอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ (รูปแบบออนไลน์)
17/03/2565 09:49 น.

นิสิตที่ทำการสมัครสอบวัดทักษะคอมพิวเตอร์ในรูปแบบออนไลน์ นิสิตจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้นิสิตที่ทำการสมัครสอบวัดทักษะคอมพิวเตอร์ในรูปแบบออนไลน์ นิสิตจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้


ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการสมัครสอบ นิสิตสอบครั้งแรกให้ทำการสมัครสอบและรอวันสอบ นิสิตสอบซ่อมสมัครสอบและชำระเงินก่อนวันประกาศรายชื่อสอบ

1. ทำการสมัครผ่านระบบ https://cst.tsu.ac.th/ และในกรณีชำระเงินให้นิสิตชำระและแจ้งผ่านไลน์การเงินก่อนวันประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการสอบ นิสิตต้องเข้าสอบด้วยระบบ WebEx Meeting
โปรดคลิ๊กอ่าน!! ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบด้วยระบบ WebEx Meeting

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการประกาศผลสอบ

1. นิสิตสามารถเข้าดูคะแนนสอบ ทางเว็บไซต์ https://cst.tsu.ac.th/ หลังจากเสร็จสิ้นการสอบ