เปิดอบรมก่อนการสอบวัดทักษะคอมพิวเตอร์ ทุกวันพุธ เวลา 12.10 - 13.20 น.
31/08/2561 10:16 น.
นิสิตที่สอบวัดทักษะคอมพิวเตอร์ สามารถเข้าร่วมติวอบรมก่อนการสอบ ได้ที่ห้องการเรียนการสอนทางไกล (ห้อง IT) สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา และห้อง IT 304 สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพัลุง ทุกวันพุธ เวลา 12.10-13.20 น.