นิสิตสามารถตรวจสอบผลคะแนนการสอบของตนเอง ได้ในเวลา 15.30 น. ของวันสอบ
29/08/2561 14:49 น.
นิสิตสามารถตรวจสอบผลคะแนนการสอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ของตนเอง ได้ในเวลา 15.30 น. ของวันสอบ ผ่านเว็บไซต์ระบบสอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์