ปฏิทินสอบวัดทักษะคอมพิวเตอร์ เดือนกรกฎาคม 2561
07/08/2561 10:55 น.
3 รอบสุดท้ายเดือนกรกฎาคม 2561 ก่อนเปิดเทอมใหม่