ประกาศ! การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดทักษะคอมพิวเตอร์
23/07/2561 15:42 น.
นิสิตที่สมัครและจ่ายค่าสมัครสอบแล้ว ให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบก่อนเข้าห้องสอบอย่างน้อย 2 ชั่วโมง หากพบว่าไม่มีรายชื่อของตนเอง ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักคอมพิวเตอร์ บริเวณชั้น 1 ก่อนเวลา 11.00 น.ของวันสอบ