เปิดสอบรอบวันที่ 23 พ.ค. 61
23/05/2561 08:51 น.
นิสิตที่ต้องการสมัครสอบวัดทักษะคอมพิวเตอร์ สามารถสมัครและชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 17 - 21 พ.ค. 61 สอบวันพุธที่ 23 พ.ค.61 ทั้งวิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง