ด่วน! ประกาศเปลี่ยนแปลงวันรับสมัครสอบ
27/02/2561 08:44 น.
สำนักคอมพิวเตอร์เปลี่ยนแปลงวันรับสมัครสอบและการจ่ายเงินค่าสอบซ่อม ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2561 นิสิตสามารถตรวจสอบปฏิทินการสอบวัดทักษะคอมพิวเตอร์แต่ละเดือนได้ที่เว็บไซต์ https://cst.tsu.ac.th/
เพิ่มเติม...