Thaksin University      

บทที่ 1 พัฒนาการของคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
บทที่ 3 ประเภทของคอมพิวเตอร์
บทที่ 4 การใช้งานในด้านต่าง ๆ
บทที่ 5 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
บทที่ 6 ข้อมูลและการประมวลผล
บทที่ 7 ระบบฐานข้อมูล
บทที่ 8 ระบบคอมพิวเตอร์ในอนาคต

 

 

จัดทำโดย : กลุ่มภารกิจบริการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา