Thaksin University      

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต                                                    

 

         ในปจจุบันอินเทอร์เน็ตเข้ามีบทบาทในชีวิตประจําวันของัมนุษย์เราเป็นอย่างมาก ดังนั้นเราควรจะเรียนรู้และใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ

1.อินเทอร์เน็ตคืออะไร

         อินเทอร์เน็ต คือ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่สุดของโลก โดยจะเป็นการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่องจากทั่วโลกมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน ซึ่งช่วยให้สามารถติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ทั่วโลก

         ในการติดต่อกันระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ จําเป็นต้องมีการระบุว่า ส่งมาจากไหน ส่งไปให้ใคร ซึ่งต้องมีการระบุ ชื่อเครื่อง (คล้ายกับเลขที่บ้าน) ในอินเทอร์เน็ตใช้ข้อตกลงในการติดต่อที่เรียกว่า TCP/IP (ข้อตกลงที่ทําให้คอมพิวเตอร์ติดต่อกันได้) ซึ่งจะใช้สิ่งที่เรียกค่า “ไอพี-แอดเดรส” (IP-Address) ในการระบุชื่อเครื่องจะไม่มีเบอร์ที่ซํ้ากันได้

2. คําศัพท์ตางๆ ที่ควรรู้เกี่ยวกับเว็่บ

         World Wide Web หรือที่มักพิมพ์แบบย่อๆ ว่า www เป็นการให้บริการในรูปแบบหนึ่งของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเป็นคําสั่งที่ใช้ในการเรียกหน้าเว็บเพจต่างๆ ที่อยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ขึ้นมาแสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

          เว็บเพจ (Web Page) คือ เอกสารที่แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทั้งในรูปแบบของตัวอักษร ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวบนอินเทอร์เน็ต โดยแต่ละหน้าของเว็บเพจจะถูกเขียนขึ้นมาจากภาษา HTML (Hypertext Markup Language)

         เว็บไซต์ (Web Site) คือ การรวบรวมหน้าเว็บเพจและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาจัดเก็บไว้รวมกันเป็น 1 เว็บไซต์ ดังนั้น ในแต่ละเว็บไซต์จึงประกอบไปด้วยหน้าเว็บเพจต่างๆ หลายหน้าที่มีลิงก์ข้อมูลเชื่อมโยงถึงกัน

         โฮมเพจ (Homepage) คือ เว็บเพจที่เป็นหน้าแรกสุดของเว็บไซต์โดยจะเปรียบเทียบเหมือนประตูทางเข้าที่อยู่หน้าบ้าน เพื่อให้ผู้มาเยือนเปิดเข้าไปเยี่ยมชมเว็บเพจและข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์ ดังนั้น ในหน้าโฮมเพจนี้จึงมักประกอบไปด้วยลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บเพจอยู่จํานวนมาก เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถคลิกเข้าไปดูหน้าเว็บเพจต่างๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

        ลิงก์ิ (Link) คือ ส่วนที่ใช้ในการเชื่อมต่อเว็บเพจเข้าหากัน และเป็นส่วนที่ให้ผู้ใช้สามารถเปิดเวบเพจหน้าถัดไป เพื่อดูข้อมูลตามที่ลิงก์นั้นๆ เชื่อมต่อไว้ โดยลิงก์เป็นได้ทั้งข้อความและภาพ

กลับหน้าแรก

จัดทำโดย : กลุ่มภารกิจบริการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา