ข้อปฏิบัติของนิสิตสำหรับการเข้ารับการทดสอบ
1. เข้าห้องสอบตามเวลาที่กำหนด หากมาเข้าสอบสายเกิน 15 นาที ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
2. แต่งกายชุดนิสิต
3. ต้องแสดงบัตรนิสิต
4. ต้องมี Username และ Password ของมหาวิทยาลัย
5. ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในห้องสอบ
6. ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของการทดสอบ
7. กรณีทุจริตในการทดสอบ จะถูกดำเนินการตามข้อบังคับว่าด้วยวินัยนิสิต