สอบวัดทักษะคอมพิวเตอร์รอบวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ให้นิสิตเข้าสอบได้ตามปกติแล้ว
08/11/2560 09:17 น.
จากปัญหาระบบไฟฟ้าขัดข้องเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 จึงทำการยกเลิกสอบ ขณะนี้ระบบไฟฟ้าเป็นปกติแล้ว จึงให้นิสิตที่ทำการสมัครสอบไปเมื่อวันเวลาดังกล่าว เข้าสอบในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. โดยจะประกาศรายชื่อและห้องสอบในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00น.