ขอเชิญนิสิตผู้สนใจเข้าอบรมแนวข้อสอบ ก่อนสอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 13 กันยายน 2560
11/09/2560 10:28 น.
ขอเชิญนิสิตผู้สนใจเข้าอบรมแนวข้อสอบ ก่อนสอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 13 กันยายน 2560 ณ ห้องสอบ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ