รหัส รับสมัคร สอบ วิทยาเขต หมายเหตุ จำนวนรับ สมัครแล้ว สมัครสอบ/เลขที่นั่งสอบ
1619 22/09/2560 -
25/09/2560
วันที่ 27/09/2560
เวลา 13:30-15:00
สงขลา เฉพาะนิสิตสอบครั้งแรก 80 80 สมัครสอบ
1620 22/09/2560 -
25/09/2560
วันที่ 27/09/2560
เวลา 13:30-15:00
สงขลา เฉพาะนิสิตสอบซ่อม 50 50 สมัครสอบ
1621 22/09/2560 -
25/09/2560
วันที่ 27/09/2560
เวลา 13:30-15:00
พัทลุง เฉพาะนิสิตสอบครั้งแรก 45 45 สมัครสอบ
1622 22/09/2560 -
25/09/2560
วันที่ 27/09/2560
เวลา 13:30-15:00
พัทลุง เฉพาะนิสิตสอบซ่อม 40 24 สมัครสอบ