รหัส รับสมัคร สอบ วิทยาเขต หมายเหตุ จำนวนรับ สมัครแล้ว สมัครสอบ/เลขที่นั่งสอบ
1637 17/11/2560 -
20/11/2560
วันที่ 22/11/2560
เวลา 13:30-15:00
สงขลา เฉพาะนิสิตสอบครั้งแรก 200 200 สมัครสอบ
1638 17/11/2560 -
20/11/2560
วันที่ 22/11/2560
เวลา 13:30-15:00
สงขลา เฉพาะนิสิตสอบซ่อม 60 60 สมัครสอบ
1639 17/11/2560 -
20/11/2560
วันที่ 22/11/2560
เวลา 13:30-15:00
พัทลุง เฉพาะนิสิตสอบครั้งแรก 40 40 สมัครสอบ
1640 17/11/2560 -
20/11/2560
วันที่ 22/11/2560
เวลา 13:30-15:00
พัทลุง เฉพาะนิสิตสอบซ่อม 40 19 สมัครสอบ